English polski
violini-cracovia-on-facebook

# 44 Cellobogen, N. Maire, circa 1860

Cellobogen von N.Maire, circa 1860.

Ausrufpreis: 51 000 zł.