REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI
DOMU AUKCYJNEGO „VIOLINI – CRACOVIA” EDUARD PAZHIK

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

§ 1. DEFINICJE

 1. Aukcja – tryb zawarcia umowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.).
 2. Aukcjoner – osoba prowadząca Aukcję.
 3. Cena przybicia – najwyższa zaoferowana w toku Aukcji cena za Przedmiot sprzedaży.
 4. Cena sprzedaży – cena stanowiąca sumę Ceny przybicia oraz Prowizji powiększona o należny podatek VAT, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Cena wywoławcza – cena, od której rozpoczynana jest licytacja Przedmiotu sprzedaży.
 6. Dom aukcyjny – firma Violini – Cracovia Eduard Pazhik z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-683), przy ulicy Nowosądecka 31/21, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posługujący się numerem NIP: 5832954244, numerem REGON: 220298035;
 7. Kupujący – osoba biorąca udział w Aukcji, która zaoferowała za Przedmiot sprzedaży Cenę przybicia.
 8. Licytant – osoba, która bierze udział w Aukcji.
 9. Postąpienie – każdorazowe podwyższenie ceny za Przedmiot sprzedaży w toku Aukcji.
 10. Prowizja – wynagrodzenie Domu aukcyjnego z tytułu sprzedaży przedmiotu sprzedaży, przysługujące zarówno od Kupującego, jak i Sprzedawcy, od każdego w wysokości kwoty stanowiącej równowartość 15% (słownie: piętnaście procent) Ceny przybicia.
 11. Przedmiot sprzedaży – ruchomość, która została dostarczona przez Sprzedawcę celem wystawienia jej na prowadzonej przez Dom aukcyjny Aukcji.
 12. Sprzedawca – właściciel Przedmiotu sprzedaży zgłaszający go na Aukcję prowadzoną przez Dom aukcyjny.

§ 2. ZASTRZEŻENIA

 1. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo wycofania Przedmiotu sprzedaży z Aukcji bez podawania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 2. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w Aukcji określonemu Licytantowi bez podawania przyczyn i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 3. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Przedmiotów sprzedaży na Aukcję bez podawania przyczyn i nie ponosi w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.

§ 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Dom aukcyjny zastrzega, iż działa wyłącznie jako pełnomocnik Sprzedawcy, zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym (rękojmi za wady fizyczne lub prawne, jak również związane z niezgodnością towaru z umową), która w całości pozostaje przy Sprzedawcy.
 2. Od chwili odebrania Przedmiotu sprzedaży od Sprzedawcy Dom aukcyjny ponosi pełną odpowiedzialność za jego zniszczenie lub utratę, jak również pokrywa wszelkie koszty związane z jego ubezpieczeniem.

§ 4. SPRZEDAWCA

 1. Sprzedawca oświadcza, iż przekazane przez niego na rzecz Domu aukcyjnego Przedmioty sprzedaży nie mają żadnych wad fizycznych (poza wyraźnie zaznaczonymi w umowie), ani prawnych, nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym, administracyjnym, egzekucyjnym lub skarbowym oraz nie ciąży na nich prawo zastawu, zastawu rejestrowego lub jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, nie stanowią przedmiotu zajęcia lub zabezpieczenia, jak również w żaden sposób nie jest ograniczone prawo do rozporządzania nimi.
 2. Dom aukcyjny zapewnia opis Przedmiotu sprzedaży w wydawanym przez siebie katalogu informacyjnym Wszelkie informacje o Przedmiocie sprzedaży zawarte w katalogu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią żadnych zapewnień ze strony Domu aukcyjnego dla Licytantów. Informacje te nie stanowią również części umowy zawieranej pomiędzy Kupującym a Domem aukcyjnym.
 3. Sprzedawca przed przekazaniem Przedmiotu sprzedaży na rzecz Domu aukcyjnego zobowiązany jest do:
  • wykazania się prawem własności do Przedmiotu sprzedaży lub w przypadku, gdy Dom aukcyjny uzna to za wystarczające złożenia oświadczenia o tym, iż jest jego właścicielem;
  • złożenia oświadczenia, iż Przedmiot sprzedaży jest wolny od wad prawnych i roszczeń osób trzecich o treści określonej w punkcie 1 niniejszego paragrafu;
  • złożenia oświadczenia o tym czy jest płatnikiem podatku VAT i ewentualnie, czy skorzystał z odliczenia podatku VAT;
  • złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Dom aukcyjny w celach związanych wyłącznie ze sprzedażą Przedmiotu sprzedaży;
  • złożenia oświadczenia (w przypadku pozostawania w związku małżeńskim) o ustroju majątkowym małżeńskim, a w przypadku wspólności ustawowej lub umownej małżeńskiej przedłożenia oświadczenia małżonka Sprzedawcy o zgodzie na zbycie Przedmiotu sprzedaży co najmniej za cenę wywoławczą;
  • złożenia oświadczenia o tym, iż nie wystąpi do Domu aukcyjnego z żądaniem wydania Przedmiotu sprzedaży do czasu zakończenia Aukcji (termin zostanie jednoznacznie określony w umowie), a w przypadku naruszenia tego zobowiązania Dom aukcyjny uprawniony będzie do dochodzenia od Sprzedawcy kary umownej w wysokości 5% ceny wywoławczej, oraz przysługiwać będzie mu prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ww. karę umowną na zasadach ogólnych.

§ 5. UMOWA ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Sprzedawca ustala w umowie z Domem aukcyjnym cenę wywoławczą za Przedmiot sprzedaży, poniżej której Dom aukcyjny nie będzie uprawniony do sprzedaży Przedmiotu sprzedaży.
 2. Umowa Domu aukcyjnego ze Sprzedawcą określać będzie szczegółowy opis Przedmiotu sprzedaży (w tym występujące w nim braki oraz uszkodzenia), cenę wywoławczą oraz inne postanowienia indywidualnie określone lub zgodne z niniejszym Regulaminem.
 3. Sprzedawca otrzyma od Domu aukcyjnego za sprzedany Przedmiot sprzedaży Cenę przybicia pomniejszoną o Prowizję.
 4. Dom aukcyjny zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Sprzedawcy kwoty określonej zgodnie z punktem poprzedzającym w terminie do 30 dni od daty zapłaty na jego rzecz Ceny sprzedaży przez Kupującego.
 5. Za dzień dokonania zapłaty na rzecz Sprzedawcy uznaje się obciążenie rachunku bankowego Domu aukcyjnego.

§ 6. ZWROT PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. W przypadku, gdy Przedmiot sprzedaży nie zostanie zbyty w toku prowadzonej Aukcji Sprzedawca zobowiązany będzie do jego odebrania w terminie do 7 dni od daty jej przeprowadzenia w miejscu wskazanym przez Dom aukcyjny.
 2. W przypadku, gdy nie dojdzie do odebrania Przedmiotu sprzedaży przez Sprzedawcę w czasie określonym w punkcie poprzedzającym Dom aukcyjny uprawniony będzie do żądania wynagrodzenia za przechowywanie Przedmiotu sprzedaży w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia w jego odbiorze.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie odbierze Przedmiotu sprzedaży przez taki czas, że kwota wynikająca z postanowień punktu drugiego niniejszego paragrafu przewyższać będzie Cenę wywoławczą ustaloną w umowie pomiędzy Sprzedawcą, a Domem aukcyjnym, Domowi aukcyjnemu przysługiwać będzie prawo do zbycia Przedmiotu sprzedaży i zaliczenia otrzymanej kwoty na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w punkcie drugim. Postanowienia szczególne w tym zakresie zostaną zawarte w umowie pomiędzy Sprzedawcą a Domem aukcyjnym.
 4. Sprzedawca oraz Dom aukcyjny mogą w umowie zawrzeć postanowienia odmienne od wskazanych w niniejszym paragrafie, które wówczas stają się obowiązujące.

§ 7. LICYTANT

 1. Prawo przystąpienia do Aukcji przysługuje osobom fizycznym posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym prawo przyznaje zdolność prawną, które działają zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.
 2. Wziąć udział w Aukcji można wyłącznie osobiście lub przez przedstawiciela należycie umocowanego i obecnego w miejscu przeprowadzania Aukcji. W przypadku zgłoszenia do Domu aukcyjnego chęci uczestniczenia w Aukcji za pomocą środków porozumiewania się na odległość kwestia ta zostanie każdorazowo, indywidualnie rozstrzygnięta w stosownej umowie zawartej przez Licytanta z Domem aukcyjnym.
 3. Do uczestnictwa w Aukcji upoważniają tablice z numerami nadanymi Licytantom przez Dom aukcyjny, które po zakończeniu Aukcji należy zwrócić Domowi aukcyjnemu i ewentualnie odebrać potwierdzenie dokonanych na Aukcji transakcji.
 4. Licytant zobowiązany jest przed przystąpieniem do aukcji do:
  • zapoznania się z niniejszym Regulaminem, wyrażenia zgody na jego postanowienia i złożenia w tym zakresie odpowiedniego oświadczenia;
  • zapoznania się ze stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży, tj. dokonania jego oględzin i złożenia oświadczenia, że nadaje się do zakładanego użytku i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek uwag;
  • podania dokładnych danych osobowych;
  • złożenia oświadczenia o tym, iż posiada wiedzę, że Dom aukcyjny działa wyłącznie jako pełnomocnik Sprzedawcy i wszelkie roszczenia związane z wadami fizycznymi i prawnymi Przedmiotu sprzedaży kierowane mogą być wyłącznie przez niego bezpośrednio do Sprzedawcy, a Dom aukcyjny nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tego tytułu;
  • po podaniu Ceny przybicia uiścić na rzecz Domu aukcyjnego Cenę zakupu;
  • złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez Dom aukcyjny w celach związanych wyłącznie ze sprzedażą Przedmiotu sprzedaży;
  • Przedmiot sprzedaży, który został przez niego nabyty w drodze Aukcji odebrać we wskazanym terminie w niniejszym Regulaminie terminie.

§ 8. OGLĘDZINY PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. Oględzin Przedmiotów sprzedaży można dokonywać w miejscu przeprowadzenia Aukcji w dniu jej prowadzenia oraz w dniu ją poprzedzającym.
 2. W czasie dokonania oględzin Licytant uprawniony będzie do zapoznania się ze stanem technicznym Przedmiotu sprzedaży oraz jego właściwościami i w związku z tym Kupujący nie będzie uprawniony do twierdzenia po podaniu Ceny przybicia, iż Przedmiot sprzedaży ma wady lub nie nadaje się do zakładanego użytku.
 3. W czasie dokonywania oględzin Przedmiotów sprzedaży każdy Licytant odpowiada za wyrządzone przez siebie i osoby z nim oglądające szkody.

§ 9. AUKCJONER

 1. Aukcjoner każdorazowo rozstrzyga wszelkie spory i wątpliwości powstałe w toku Aukcji, jak również każdorazowo dla każdego Przedmiotu sprzedaży ustala wysokość Postąpienia oraz wskazuje Kupującego.
 2. Aukcjoner zobowiązany jest do stosowania następujących minimalnych wartości Postąpienia:
  • przedział cenowy Przedmiotu sprzedaży do 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) minimalne postąpienie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100);
  • przedział cenowy Przedmiotu sprzedaży od 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) do 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) minimalne postąpienie 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100);
  • przedział cenowy Przedmiotu sprzedaży od 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) do 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) minimalne postąpienie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100);
  • przedział cenowy Przedmiotu sprzedaży od 51.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) do 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) minimalne postąpienie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

§ 10. UMOWA Z KUPUJĄCYM

 1. Dom aukcyjny dokonuje sprzedaży Przedmiotów sprzedaży w imieniu i na rzecz Sprzedawcy, jako osoba przez niego do dokonania przedmiotowej czynności umocowana.
 2. Licytant przyjmuje do wiadomości, iż trzykrotne przybicie przez Aukcjonera Ceny przybicia (trzykrotne powtórzenie przez Aukcjonera Ceny przybicia zaoferowanej przez Kupującego) prowadzi do zawarcia umowy zgodnie z art. 70 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.) i konieczności uiszczenia przez Licytanta (Kupującego) Ceny sprzedaży oraz odebrania Przedmiotu sprzedaży z Domu aukcyjnego.
 3. Pomimo postanowień określonych w punkcie poprzedzającym bezpośrednio po Aukcji (w dniu jej przeprowadzenia) Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia zawarcia umowy w formie pisemnej oraz wpłacenia na rzecz Domu aukcyjnego Ceny sprzedaży w gotówce lub przelewem bankowym na wskazany przez Dom aukcyjny rachunek bankowy.
 4. Cena sprzedaży zostanie przez Kupującego uiszczona w walucie polskiej, ewentualnie za zgodą Domu aukcyjnego może zostać uiszczona w walucie obcej, tj. w dolarach amerykańskich lub euro po przeliczeniu na walutę polską zgodnie z średnim kursem ogłaszanym przez NBP w dniu poprzedzającym dzień uiszczenia Ceny sprzedaży. Wszelkie koszty związane z przewalutowaniem w przypadku zapłaty w formie przelewu bankowego lub w formie gotówkowej ponosić będzie w całości Kupujący.

§ 11. PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY

 1. Przekazanie Przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi po uiszczeniu przez niego na rzecz Domu aukcyjnego całej Ceny sprzedaży. Za moment uiszczenia Ceny sprzedaży uważa się otrzymanie całej kwoty przez Dom aukcyjny w gotówce lub uznanie rachunku bankowego prowadzonego przez Dom aukcyjny Ceną sprzedaży. W tym dniu na Kupującego przejdzie również prawo własności przedmiotu sprzedaży.
 2. Odbiór wylicytowanego Przedmiotu sprzedaży możliwy będzie w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia Aukcji, z tym, że w dniu jej prowadzenia w miejscu gdzie się odbywała, a w dniach kolejnych wyłącznie w miejscu wskazanym przez Dom aukcyjny.
 3. W przypadku nieodebrania Przedmiotu sprzedaży w terminie określonym w punkcie poprzedzającym Kupujący zobowiązany będzie do uiszczenia na rzecz Domu aukcyjnego wynagrodzenia w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień przetrzymywania Przedmiotu sprzedaży.
 4. W chwili przekazania Przedmiotu sprzedaży Kupującemu na niego przechodzi pełna odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu sprzedaży.

§ 12. NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ Z UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO

 1. W przypadku nieuiszczenia Ceny sprzedaży przez Kupującego w terminie wskazanym w § 10 pkt 3 niniejszego Regulaminu Dom aukcyjny uprawniony będzie do odstąpienia od zawartej z Kupującym umowy, jak również dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. W przypadku odstąpienia przez Dom aukcyjny od umowy zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzajacego Dom aukcyjny uprawniony będzie do zaproponowania Przedmiotu sprzedaży Licytantowi, który zaoferował cenę o jedno postąpienie niższą od Kupującego, lecz wyższą od Ceny wywoławczej.
 3. W przypadku, gdy Licytant, o którym mowa w punkcie poprzedzającym wyrazi zgodę na zakup Przedmiotu sprzedaży za cenę przez siebie podaną podczas Aukcji, Dom aukcyjny będzie uprawniony do sprzedaży Przedmiotu sprzedaży zawierając w tym zakresie odpowiednią umowę.
 4. Dom aukcyjny upoważniony będzie do żądania od Kupującego, który podał Cenę przybicia, a następnie nie dokonał uiszczenia Ceny sprzedaży za Przedmiot sprzedaży odszkodowania z tytułu wszelkich poniesionych strat oraz utraconych korzyści.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aukcja prowadzona będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego.
 2. Wzięcie udziału w oględzinach lub Aukcji, jak również złożenie oferty zakupu w jakiejkolwiek formie oznacza, iż Licytant wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Dom aukcyjny oświadcza, iż zapłata za Przedmiot sprzedaży w kwocie przewyższającej równowartość 15.000,00 euro (słownie: piętnaście tysięcy euro 00/100) możliwa będzie wyłącznie przelewem na wskazany przez Dom aukcyjny rachunek bankowy.