REGULAMIN I Międzynarodowego KONKURSU SKRZYPCOWEGO online „VIOLINI – CRACOVIA”

§1

1. Organizatorem konkursu skrzypcowego, zwanego dalej „Konkursem”, jest Dom Aukcyjny Instrumentów Smyczkowych „Violini-Cracovia” Eduard Pazhik z siedzibą w Krakowie, ul. Nowosądecka 31/21, 30-683 Kraków, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są do dnia 15.09.2023.

3. Do Konkursu przystąpić mogą uczniowie szkół muzycznych z Polski i z zagranicy, urodzeni w latach 2008 – 2015.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby spokrewnione z Organizatorem lub/i z którymkolwiek z członków Jury, oraz laureaci poprzednich edycji Konkursu.

§2

1. Program Konkursu obejmuje wykonanie jednego dowolnego utworu muzycznego z okresu baroku-klasycyzmu, oraz jednej etiudy – kaprysu z repertuaru: H. Wieniawski, N. Paganini, Ch. Dancla,  J. Dont,  R. Kreutzer,  P. Rode, F. Fiorillo oraz innych.

2. Przesłuchania konkursowe będą jednoetapowe, przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:

                  a) Grupa I – osoby urodzone w latach 2013-2015;

                  b) Grupa II – osoby urodzone w latach 2010-2012;

                  c) Grupa III – osoby urodzone w latach 2008-2009;

3. Wiek osób zgłaszanych do Konkursu ustalany jest w ostatnim dniu nadsyłania zgłoszeń, na podstawie przesłanych przez nich skanów dokumentów.

4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w trybie online. Każdy uczestnik, który spełnia warunki udziału w Konkursie, zostanie oceniony na podstawie dostarczonego nagrania wideo, spełniającego kryteria opisane poniżej.

5. Nagrania konkursowe udostępnione Organizatorowi muszą spełniać następujące kryteria:

a) zostały wykonane po dacie ogłoszenia konkursu;

b) posiadają jakość HD (720p) lub Full HD (1080p);

c) widoczna jest na nich cała sylwetka osoby grającej;

d) są zrealizowane jednym ujęciem, to znaczy, że nie są edytowane lub montowane z kilku ujęć;

e) są kadrowane w poziomie;

f) są umieszczone w serwisie YouTube, na prywatnym koncie osoby biorącej udział w Konkursie, z ustawieniem dostępności nagrania „publiczne”;

g) są opisane w następujący sposób: imię i nazwisko osoby grającej, nazwa utworu, tonacja, imię i nazwisko kompozytora;

h) łączny czas ich trwania wynosi:

                  – Grupa I: 5 – 10 minut;

                  – Grupa II: 10 – 15 minut;

                  – Grupa III: 15 – 20 minut.

5. Dopuszcza się nagranie obu utworów konkursowych w jednym pliku.

6. Udostępnione utwory konkursowe mogą być wykonywane na skrzypce solo, lub z akompaniamentem fortepianowym.

7. Nagrania, które nie spełniają powyższych kryteriów zostaną odrzucone.

8. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie nadesłanego nagrania wideo w celach promocyjnych konkursu przez Organizatora.

§3

1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/ewWzWazFnMM8LPtB9 ;

b) dołączenie CV w języku polskim lub angielskim, w formie elektronicznej (pdf, Word);

c) dołączenie zeskanowanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie;

d) przesłanie linku do nagrania lub nagrań, które mają być oceniane w Konkursie;

e) dołączenie zeskanowanej strony legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu z widoczną datą urodzenia;

f) dołączenie dowodu wpłaty wpisowego ( w wysokości 200 zł dla osób z Polski,  i 100 euro dla osób z zagranicy) na rachunek bankowy Organizatora, z tytułem przelewu: „Opłata za Konkurs, Imię i Nazwisko Uczestnika”.

Konto walutowe (przelewy zagraniczne):

SANTANDER BANK,

IBAN : PL 80 1090 2053 0000 0001 1692 2671

SWIFT/BIC : WBKPPLPP

EDUARD PAZHIK

31-934 KRAKÓW, OSIEDLE CENTRUM E – 23/6

Konto złotówkowe (przelewy krajowe):

Santander Bank, 

Numer konta: 61 1090 2053 0000 0001 1342 6454

Eduard Pazhik

31-934 Kraków,  Osiedle Centrum E – 23/6

2. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb realizacji Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., zwanym dalej „RODO”. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. Cofnięcie tej zgody, wyrażone w jakiejkolwiek formie po przesłaniu zgłoszenia, skutkuje skreśleniem z listy Uczestników.

3. Wycofanie zgody, o której mowa w punkcie 2 §3 Regulaminu, nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, do momentu jej wycofania.

4. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, lub cofnięcie przez niego zgody, o której mowa w punkcie 2 §3 Regulaminu, powoduje skreślenie z listy uczestników Konkursu. W każdym z tych przypadków opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

§4

1. Nagrania konkursowe ocenia Jury, którego skład zostanie podany do wiadomości publicznej po opublikowaniu wyników konkursu.

2. W ocenie nagrań konkursowych, Jury kieruje się intonacją, stopniem artyzmu i stopniem trudności wykonywanych utworów.

3. Decyzja Komisji jurorskiej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

4. Wyniki konkursu zostaną przesłane pocztą email na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, oraz opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 31.09.2023.

5. Laureaci I miejsc w każdej z kategorii wiekowych, otrzymują w nagrodę Skrzypce 4/4 z futerałem.  Laureaci I, II oraz III Miejsc otrzymują Dyplom Laureata Konkursu.

6. Skrzypce zostaną wręczone do rąk własnych laureatów I Miejsc, w miejscu wskazanym przez Organizatora Konkursu w Krakowie, w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Organizator nie pokrywa i nie zwraca  kosztów podróży do Krakowa.

§5

1. Administratorem danych osobowych Kandydatów/Uczestników Konkursu jest Organizator.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: dane@violini-cracovia.com lub pisemnie na adres siedziby Organizatora Konkursu.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Dane osobowe Kandydatów/Uczestników Konkursu zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

5. Dane osobowe Kandydatów/Uczestników Konkursu nie będą przekazywane podmiotom ani osobom fizycznym w celach innych niż te, które są związane z organizacją Konkursu ( np. zaprojektowanie i wydrukowanie dyplomów);

6. Kandydatom/Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje im również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem zawartym w punkcie 2 §3 Regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Konkursu.

8. W sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu, decydujący głos posiada Organizator.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 tego Kodeksu.